Liên hệ

NHÀ HÀNG LÂM PHƯƠNG

Địa chỉ: Chân cầu Nhật Tân – Ngọc Chi – Vĩnh Ngọc – Hà Nội
Điện thoại: 0123456789
Email: nhahanglamphuong@gmail.com
Website: www.nhahanglamphuong.vn